Milieu

PraKtima toont aan dat u voldoet aan uw zorgplicht!

Milieu

“Uw milieuaspecten en -wetgeving in beeld en aantoonbaar onder controle en ruimte om te ondernemen”

PraKtima levert de kennis, de ervaring en de daadkracht om u te ondersteunen bij de praktische vertaling van milieu wet- en regelgeving naar eenvoudige toepasbare oplossingen in de dagelijkse praktijk. Handig, deskundig, betaalbaar en aantoonbaar!

ISO 14001

Er kunnen een aantal redenen zijn voor een bedrijf om te kiezen voor een milieuzorgsysteem: Uw klanten kunnen erom vragen of u wilt een signaal aan de markt geven. U wilt aantoonbaar aan wet- en regelgeving voldoen. U wilt uw belangrijkste milieuaspecten beter beheersen en uw milieubelasting als bedrijf terugbrengen.

ISO 14001 is de internationale norm, die wereldwijd toegepast wordt om milieuzorgsystemen op te zetten en te certificeren. Hiermee maakt u de zorg voor het milieu aantoonbaar en zichtbaar voor iedereen die daarin ínteresse heeft.

Voordelen van ISO 14001 certificaat voor uw bedrijf zijn: het voldoen aan wettelijke en andere (milieu)eisen/ regelgeving (bijv. milieuvergunning), aantoonbare verbetering van de milieuprestatie, verhoging van het milieubewustzijn, goede contacten/relatie met het handhavende instanties, en de uitstraling naar (toekomstige) klanten.

Wanneer uw bedrijf al een kwaliteits- of arbozorgsysteem heeft, dan is de stap naar een gecombineerd zorgsysteem met milieuzorg of ISO 14001 eenvoudig te maken. PraKtima kan uw bedrijf bij dit soort trajecten uitstekend begeleiden.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

BRL SIKB 7000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wet Bodembescherming als in het kader van de Wet milieubeheer. De richtlijn kent een viertal protocollen.

PraKtima ondersteunt de bodemsaneerder bij het behalen van een BRL SIKB 7000 certificatie en kan tevens de interne audits verzorgen.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

EMAS

Het ‘Eco Management and Audit Scheme’ oftewel EMAS is een Europese verordening die EU lidstaten verplicht om een milieumanagementsysteem in te voeren waarbij organisaties het recht kunnen krijgen om een Europees ‘milieu-logo’ te voeren.

Kortom, ingewikkeld doen over iets wat in de praktijk vrij eenvoudig is te regelen.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Interne audit

PraKtima heeft auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk!

Intern auditeren is vooral ambassadeur zijn van het managementsysteem.
Uitstralen dat het mooi is en toegevoegde waarde heeft en dat het bedrijf er beter van wordt. Vertrouwen wekken bij je collega’s, meedenken in oplossingen en verbetermogelijkheden presenteren bij het management.

De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en is toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.

Resultaat van de interne audit is tweeledig: ieder jaar is het een groot plezier om de interne auditronde te mogen houden én de directie is blij met het nut van de auditresultaten.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

Compliance audit

Een compliance audit is een beoordeling of het bedrijf aan relevante wet- en regelgeving voldoet.

PraKtima heeft hiervoor een praktische methode ontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in de mate waarin het bedrijf aan wet- en regelgeving voldoet.
Uiteraard denken we gelijk mee in de praktische oplossing die bij uw bedrijf past.
De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en is toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.
Het resultaat van de compliance audit is tweeledig: inzicht in de tekortkomingen op het gebied van wet- en regelgeving en een plan van aanpak om aan de wet te voldoen.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

Milieuaspecten inventarisatie

Door een inventarisatie uit te voeren op de belangrijkste milieuaspecten wordt inzicht verkregen in de milieubelasting van het bedrijf.
Inzicht geeft de mogelijkheid om aspecten beter te beheersen.
Een inventarisatie van milieuaspecten resulteert in een milieuaspectenregister en / of een register wet- en regelgeving. Beide verplichte elementen uit de ISO 14001 norm.

PraKtima voert deze inventarisatie voor u uit met een praktisch resultaat als gevolg waarmee direct aan de slag gegaan kan worden.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Energiebesparingsonderzoek

Het doel van het energiebesparingsonderzoek is om inzicht te krijgen in het verbruik en de maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

Voor het onderzoek inventariseert PraKtima alle benodigde technische en administratieve gegevens en analyseert het energieverbruik.

Het resultaat is een praktisch en helder rapport met alle relevante en haalbare verbeteropties. PraKtima levert een onderzoeksrapport dat aansluit bij de voorschriften uit Wet- en regelgeving.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

PGS15 scan

Werkt u met gevaarlijke stoffen of slaat u ze op?
PraKtima kan voor u een inventarisatie uitvoeren welke publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) van toepassing is en daarnaast in kaart brengen of u aan de eisen voldoet.

Daarnaast verzorgt PraKtima maatwerk trainen in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Interesse? Neem contact op met PraKtima via 0575-549191, info@praktima.nl

Register gevaarlijke stoffen

Omgang gevaarlijke stoffen

Oefening milieucalamiteit