Veiligheid boven alles

PraKtima toont aan dat u voldoet aan uw zorgplicht als werkgever

Arbo & Veiligheid

“Goed geregeld, een zorg minder!”

Uw zorgplicht begint met het uitvoeren van een Risico – Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Naast e deskundigheid beschikt PraKtima ook over handige oplossingen op maat die wel werken in de praktijk.

PraKtima ondersteunt u bij het realiseren van de goede arbeids-omstandigheden en veiligheid in uw bedrijf, nu en in de toekomst.

Ook bij het op peil houden van het veiligheidsbewustzijn ondersteunt PraKtima door middel van het uitvoeren van deskundige audits en inspecties.

Daarnaast trainen we uw medewerkers in het herkennen van de risico’s tijden het werk (VOL/BASISVCA), adequaat te handelen in noodsituaties (BHV) en de borging van Arbo en veiligheid in uw bedrijf (preventiemedewerker, vertrouwenspersoon).

OHSAS 18001 / ISO 45001

Het arbomanagementsysteem dat volledig aansluit op de ISO verbeter-systematiek heet ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001)

Samen met PraKtima maakt u in relatief korte tijd aantoonbaar dat uw organisatie werkt volgens de eisen van ISO 45001.

PraKtima zoekt altijd naar de meest praktische oplossing voor uw organisatie waardoor het systeem werkt en profijt oplevert. Voor u en uw medewerkers, een dikke boekwerken en geen dingen doen “voor de ISO”. We leggen uw huidige werkwijze vast en geven aandacht aan de verbetermogelijkheden.

De jarenlange ervaring van PraKtima geeft onze klanten het voordeel dat wij voor alle voorkomende werkzaamheden reeds oplossingen in huis hebben. Wij leveren een “praktische oplossing op maat”.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

VCA

VCA is een afkorting van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

PraKtima heeft een praktisch en certificeerbaar concept ontwikkeld waarmee een VCA certificaat (*/**/petrochemie) haalbaar is voor elk bedrijf.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, 0575-549191 of info@praktima.nl

VCU

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendorganisaties en is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar opdrachtgevers die VCA opleggen en bedrijven met een VCA-certificaat.

PraKtima heeft een praktisch en certificeerbaar concept ontwikkeld waarmee een VCU certificering voor elke uitzendorganisatie binnen handbereik ligt.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, 0575-549191 of info@praktima.nl

WPO thuiswerkplek

Een werkplekonderzoek, maar dan voor de thuiswerkplek. Omdat je als werkgever ook goed wilt zorgen voor medewerkers die thuiswerken. Ooit heeft thuiswerken een vlucht genomen door de Corona crisis. Maar het is een blijvertje!

Bekijk ons nieuws artikel met uitleg over wat een werkplekonderzoek van PraKtima inhoudt: Thuiswerken werkt wel!

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima: 0575-549191, info@praktima.nl

RI&E en plan van aanpak

Het doel van de nulinventarisatie is het vaststellen welke zaken er al geregeld zijn in uw bedrijf en welke zaken nog geregeld moeten worden om tot een bepaalde certificering te komen.

Het resultaat van de nul inventarisatie is een praktisch plan van aanpak met alle voor certificatie benodigde acties onder elkaar. U bepaalt zelf de vervolgstappen.

De nulinventarisatie van PraKtima is de perfecte objectieve sparringpartner en helpt u de juiste keuzes te maken in het certificatieproces zoals, welke certificerende instantie past het best bij mijn bedrijf, welke activiteiten zijn certificeerbaar en is dit eigenlijk wel de juiste norm voor mijn bedrijf.

Het praktische plan van aanpak is direct beschikbaar en geeft u inzicht in de te nemen stappen tussen huidige situatie en gewenste situatie.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima: 0575-549191, info@praktima.nl

Interne audit

PraKtima heeft auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk!

Intern auditeren is vooral ambassadeur zijn van het managementsysteem.
Uitstralen dat het mooi is en toegevoegde waarde heeft en dat het bedrijf er beter van wordt. Vertrouwen wekken bij je collega’s, meedenken in oplossingen en verbetermogelijkheden presenteren bij het management.

De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en is toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.

Resultaat van de interne audit is tweeledig: ieder jaar is het een groot plezier om de interne auditronde te mogen houden én de directie is blij met het nut van de auditresultaten.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

Aanvullende RI&E’s

Wanneer uit uw RI&E blijkt dat bepaalde Arborisico’s met meer diepgang moeten worden onderzocht dan kan PraKtima dit voor u uitvoeren.
Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, stof, lasrook, klimaat, fysieke belasting, stress, agressie, taakrisicoanalyses, projectgebonden RI&E’s, ATEX, ARI&E, etc.

PraKtima levert de arbeidshygiënist of hogere veiligheidskundige die het best bij uw bedrijf past.

Interesse? Neem contact op met PraKtima: info@praktima.nl, 0575-549191

Werkplekinspecties

Is uw bedrijf VCA gecertificeerd en kost het u ook elk jaar weer zo veel moeite om de werkplekinspecties uit te voeren? Laat PraKtima uw werkplekinspecties uitvoeren en bereik tegen lagere kosten een veilige werkplek.

Hierbij biedt PraKtima de keuze uit diverse mogelijkheden specifiek gericht op de beheersing van uw veiligheidsrisico’s. U kunt hierbij denken aan: aangekondige inspecties, asbestinspecties of onaangekondigd, terugkoppeling resultaten in toolboxmeeting, link met gedragsverbeteringsprogramma (VCA petrochemie). Dit alles met behulp van onze handige inspectie-app!

Ook wanneer uw bedrijf niet VCA gecertificeerd is kan een werkplekinspectie van PraKtima toegevoegde waarde leveren. Het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers zal hierbij worden verhoogd.

Interesse? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via info@praktima.nl

CE markering

De machinerichtlijn in begrijpelijke taal! Heeft u machines met een bouwjaar voor 1995 in gebruik? Of ontwerpt en produceert u nieuwe machines? In beide gevallen heeft u te maken met de eisen uit de machinerichtlijn ten aanzien van machineveiligheid.

PraKtima biedt deskundige ondersteuning bij het “upgraden” van uw oude machine of bij de CE-markering van uw nieuwe machine.

Meer informatie over de mogelijkheden van CE markering?
Neem contact op met PraKtima, 0575-549191 of info@praktima.nl

Bedrijfsnoodplan

Beter goed geoefend dan slecht uitgevoerd. Het hebben van een actueel en jaarlijks geoefend bedrijfsnoodplan is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.

PraKtima kan uw bedrijf ondersteunen bij het opzetten van een praktisch en werkzaam bedrijfsnoodplan. Dit behelst het maken van vluchtroutetekeningen, algemene veiligheidsregels en alarmkaarten en de invoering van het noodplan in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast kan PraKtima uw bedrijf uitstekend ondersteunen bij het oefenen van uw bedrijfsnoodplan. Daarbij kunt u kiezen voor de basisoefening (minimumstandaard Arbowet) of desgewenst de oefening uitbreiden met “lopen onder rook”, lotusslachtoffers, volledige ontruimingsoefening met evaluatie met het bevoegd gezag.

Interesse in de mogelijkheden? Informeer via info@praktima.nl, 0575-549191

Compliance audit

Under construction

ATEX

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:
“een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel”.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De ATEX 153 richtlijn is van toepassing op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers die in een EX omgeving werken.

Daarnaast kennen we de ATEX 114, gericht op de fabricage van installaties en producten in een EX omgeving.
Het doel van de ATEX richtlijn is om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. Een en ander wordt samengevat in een zgn. explosieveiligheidsdocument.

Vragen over explosieve ruimtes? Neem contact op met één van de specialisten van PraKtima

BHV incompany

PraKtima biedt maatwerk BHV trainingen aan op uw eigen bedrijfslocatie, zodat de BHV-ers getraind worden in hun eigen werkomgeving en daarmee zijn voorbereid op effectief handelen in noodsituaties.

De incompany BHV training is afgestemd op de risico’s en het BHV advies uit uw RI&E. Daarnaast gaat de training in op de risico’s die zich op uw bedrijfslocatie, met uw mensen kunnen voordoen en leren uw BHV-ers effectief en georganiseerd te handelen in noodsituaties met uw noodmiddelen. Dus geen kunstmatige omgeving en creatieve scenario´s maar het echte werk!
De maatwerk incompany BHV training besteedt uiteraard aandacht aan de wettelijk verplichte onderdelen:
– Levensreddende Eerste Handelingen (EHBO), inclusief AED en reanimatie- Brandbestrijding, alarmering en ontruiming

Interesse voor onze incompany trainingen? Neem contact op met PraKtima info@praktima.nl / 0575-549191.

BHV open inschrijving

PraKtima staat voor veiligheid op de werkvloer!

Toch kan het voorkomen dat er iemand gewond raakt of onwel wordt. Om op te kunnen treden in geval van calamiteiten worden BHV’ers opgeleid. Een BHV’er is in staat om een beginnende brand te blussen, eerste hulp te verlenen bij verwondingen en een ontruiming te begeleiden. Heeft u één of twee BHV’ers in uw bedrijf dan biedt PraKtima u de mogelijkheid om deze hulpverleners toch adequaat op te leiden. In het Clean Tech Educatiecentrum wordt in kleine groepen zowel theorie als praktijk geoefend. PraKtima werkt altijd met een LOTUS. Dit is een acteur die verwondingen “speelt”. Zo blijft een trainingsdag dynamisch en leerzaam.

Bekijk onze trainingsagenda
Schrijf je hier in… Wilt u meer weten over de PraKtima open inschrijving BHV neem dan contact op met Wendy of Theo.

Ploegleider BHV

De incompany training Ploegleider BHV is gericht op de optimale inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg.

Uiteraard geen theoretisch gedoe, maar de praktische toepassing van het eigen bedrijfsnoodplan in de dagelijkse praktijk.

Op basis van een intakegesprek vooraf en een beoordeling van het bestaande bedrijfsnoodplan wordt de training maatwerk gemaakt voor de BHV organisatie, zodat het hoofd BHV niet alleen het papiertje heeft, maar ook de vaardigheden leert die nodig zijn voor effectief aansturen van de BHV-ers.

Interesse in onze incompany trainingen? Neem contact op met PraKtima info@praktima.nl, 0575-549191

Ontruimingsoefening

PraKtima begeleidt uw jaarlijkse ontruimingsoefening.

Met praktijkgerichte scenario’s en een LOTUS slachtoffer maken wij uw ontruiming tot een realistische incidenten oefening. PraKtima realiseert een inzetoefening die gebaseerd is op scenario’s die bij uw bedrijf mogelijk zijn. Van gaslekkage tot bommelding. Van brand tot poederbrief. Samen met één van onze specialisten werken we een casus uit tot een werkbare oefening. Zo groot als u wilt.

In de evaluatie komt iedereen die iets te vertellen heeft aan bod en in het evaluatierapport wordt het eventuele verbeterplan gepresenteerd. Zo bent u te allen tijde voorbereid op wat u niet wilt laten gebeuren!

Ontruimen? Bel PraKtima!

Oefening bedrijfsnoodplan

Kent u op uw werk de voor u beste vluchtroute? Weet u waar de dichtstbijzijnde brandblusser hangt? Wie de BHV-ers zijn en hoe lang of het duurt voordat alle medewerkers het pand verlaten hebben?

Dit zijn de vaardigheden die PraKtima traint. Uiteraard voor uw specifieke situatie ontwikkeld.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

NEN 3140 VP

In deze NEN 3140 VP training wordt de medewerker opgeleid tot vakbekwaam persoon volgens NEN 3140.

Na het volgen van de training is de medewerker officieel bevoegd om elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren, voldoend aan de eisen van een competente medewerker. De medewerker kan complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren.

Om de titel ‘vakbekwaam persoon volgens NEN 3140’ te mogen dragen, dient de medewerker aan diverse eisen te voldoen. Zo moet de medewerker gevaren en risico’s kunnen inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast is het van belang dat de medewerker elektrotechnische handelingen op een veilige manier kan uitvoeren.

Inhoud cursus NEN 3140 vakbekwaam persoon:

  • Gevaren en ongelukken – elektrotechnische gevaren
  • Bedrijfsvoering en wetgeving – Arbowetgeving; NEN 3140
  • Veilig werken – personeel, periodieke instructie, procedures
  • Werken met een werkvergunning en schakelbericht – veiligheidsprocedures

De werkgever en de medewerker voldoen met deze training aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van Vakbekwaam persoon NEN 3140.

Vereiste voorkennis:: om de training Vakbekwaam persoon NEN 3140 te kunnen volgen heeft de medewerker een lager elektrotechnisch niveau nodig, verkregen door opleiding en/of ervaring (WEB-niveau 2).

Interesse voor onze incompany trainingen? Neem contact op met PraKtima info@praktima.nl / 0575-549191.

NEN 3140 VOP

In deze NEN 3140 VOP training wordt de medewerker opgeleid tot Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140 norm. Een Voldoende Onderricht Persoon heeft niet een elektrotechnische vooropleiding, maar komt in het werk elektrotechnische risico’s tegen, zoals bij het vervangen van zekeringen en aardlekschakelaars.

De NEN 3140 VOP training is dan ook geschikt voor iedereen die te maken heeft met elektriciteit.

De training geeft inzicht hoe gevaren en risico’s kunnen worden ingeschat. Met het certificaat wordt voldaan aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon.

Vereiste voorkennis: Geen

Interesse voor onze incompany trainingen? Neem contact op met PraKtima info@praktima.nl / 0575-549191.

Basis VCA

In deze training leert uw medewerker de belangrijkste risico’s op de werkplek te herkennen en te beheersen en zich bewust te worden van veilig gedrag.
Een training Basis VCA is een van de eisen uit de VCA checklist.
Uiteraard wordt de maatwerk training afgestemd op de specifieke situatie binnen het bedrijf.
PraKtima verzorgt deze training, naast klassikaal, incompany ook in een zelfstudie vorm waarbij de deelnemer wordt begeleid op afstand.

Voor meer informatie, neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

Bekijk onze trainingsagenda
Inschrijven zelfstudie

VOL VCA

In deze training leert de operationeel leidinggevende de belangrijkste risico’s op de werkplek te herkennen, te beheersen en de operationele medewerkers hierin te sturen op veilig gedrag.
Een training VOL VCA is een van de eisen uit de VCA checklist.
Uiteraard wordt de maatwerk training afgestemd op de specifieke situatie binnen het bedrijf

PraKtima verzorgt deze training, naast klassikaal, incompany ook in een zelfstudie vorm waarbij de deelnemer wordt begeleid op afstand.

Interesse, neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

Bekijk onze trainingsagenda
Inschrijven zelfstudie

VIL VCU

Under construction

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is het gezicht van Arbo en veiligheid binnen een bedrijf en heeft een belangrijke rol bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Zo helpt de preventiemedewerker onder andere mee bij het opstellen van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie en zorgt dat het plan van aanpak draagvlak en uitvoering krijgt.

PraKtima heeft een training ontwikkeld voor nieuwe en bestaande preventiemedewerkers die op maat wordt toegesneden op het bedrijf. Door het volgen van deze training krijgt de preventiemedewerker de noodzakelijke kennis in handen waardoor deze belangrijke taak in uw bedrijf succesvol kan worden ingevuld.

Open inschrijving in Zutphen

We geven ook open inschrijving trainingen voor preventiemedewerkers, Inschrijven is al mogelijk vanaf 1 deelnemer!

Bekijk onze trainingsagenda
Schrijf je hier in…

Vragen? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

Toolboxen

Werknemers worden bijgeschoold in arbeidsveiligheid. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde Toolboxen. Dit zijn korte (20 tot 30 minuten durende) bijeenkomsten waarin één onderwerp uitgelicht wordt. Dit kan gaan over werken op hoogte of gebruik van elektrisch gereedschap. Werken in besloten ruimtes of juist werken op hoogte.

Alle onderwerpen waar uw medewerkers mee te maken krijgen kunnen aan bod komen. Door nauwkeurig bij te houden wie deelneemt aan bijscholingsmomenten weet u als werkgever precies wie de verplichte toolboxen heeft gevolgd.

Hulp nodig, bel PraKtima.