Veiligheidsladder in de bouw

Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten

In de bouw gebeuren nog steeds ernstige ongevallen. Het gedrag van werknemers is daarbij ook een bepalende faalfactor. Gebrekkige communicatie en afstemming, gevoelde werk- en tijdsdruk en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken van ongelukken. Volgens onderzoek van Inspectie SZW hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect.

Ruim 800 bedrijven hebben de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) ondertekend. Concreet betekent dit dat de bedrijven die dit document hebben ondertekend, vanaf 1 januari 2021 veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in aanbestedingen (ViA) of contracten.

De ondertekenaars van de GCVB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats.

 

Hoe meet je veiligheidsbewustzijn?

Vijftien grote opdrachtgevers uit de kopgroep van de GCVB hebben afgesproken om vanaf 2021 de zogenoemde Veiligheidsladder te hanteren om het veiligheidsbewustzijn bij opdrachtnemers meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Dit betekent dat het voldoen aan de Veiligheidsladder niet alleen gevraagd wordt aan opdrachtnemers, maar ook de opdrachtgevers laten zich certificeren!

Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Wéér een certificaat?

Onder verschillende brancheorganisaties en – met name MKB – bedrijven is een draagvlaktoets uitgevoerd op het “verplicht” stellen van certificatie volgens de Veiligheidsladder. Het uitgangspunt is dat elk bedrijf moet kunnen deelnemen aan de Veiligheidsladder.

Op basis daarvan zijn extra maatregelen genomen om deze verplichting aan te laten sluiten bij MKB bedrijven.

  • Om de Veiligheidsladder toepasbaar en betaalbaar te maken voor alle organisaties zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor bedrijven met minder dan 66 werkzame personen.
  • Zo zijn bedrijven tot 5 personen vrijgesteld van audits en lopen bij bedrijven tussen 5 en 65 personen de auditlasten stapsgewijs op.
  • Ook is de mogelijkheid geboden om een certificaat te halen voor een bepaalde afdeling, voor je gehele organisatie of voor een project.

Met deze toevoegingen wordt Veiligheid in Aanbesteding binnen de sector dan ook breed gedragen.

 

Stap voor stap aan de slag

Indien een opdrachtgever eist dat jouw organisatie voldoet aan de eisen uit Veiligheid in Aanbesteding (ViA) of indien je je vrijwillig wilt kwalificeren zijn dit de stappen die je kunt nemen.

  1. Kennisnemen: handboek Veiligheidsladder (NEN) (gratis op safetycultureladder.com) geeft richting, omvat doelstellingen en bevat de methoden, eisen en definities
  2. Om jouw organisatie te kwalificeren binnen ViA zijn er drie mogelijkheden in afnemende volgorde van gewicht en kosten:

Certificering Safety Culture Ladder Original (SCL Original)

Je bepaalt zelf voor welke trede je gecertificeerd wilt worden: trede 2, 3, 4 of 5. Je krijgt dan een SCL Original Certificaat. Dit certificaat is 3 jaar geldig. Ieder jaar wordt je gecontroleerd door een certificerende instelling op alle aspecten van de SCL (100%)

Certificering Safety Culture Ladder (SCL)

Je bepaalt zelf voor welke trede je gecertificeerd wilt worden: trede 2, 3, 4 of 5.  Je krijgt dan een SCL certificaat . Dit certificaat is 3 jaar geldig: in jaar 1 worden alle aspecten van de SCL geaudit (100%) door een certificerende instelling, in de controle-audits van jaar 2 en 3 wordt 40% van de SCL geaudit.

Statement Safety Culture Ladder Light (SCL Light)

Je bepaalt zelf voor welke trede je een Statement wilt ontvangen: trede 2, 3, 4 of 5. Je ontvangt dan een statement van de certificerende instelling. Dit statement is 3 jaar geldig: in jaar 1 wordt ruim 40% van de SCL-aspecten beoordeeld door de certificerende instantie. In jaar 2 en 3 krijg je een controle op de voortgang van jouw actieplan.

 

Hoe kan PraKtima je helpen met de Veiligheidsladder?

Welke variant je als organisatie het beste kunt kiezen is afhankelijk van een aantal factoren. Wat wil je zelf? Wat eist de opdrachtgever, hoe risicovol zijn de activiteiten en op welke schaal voer je deze uit?

Deze laatste zaken neemt de opdrachtgever vaak ook al mee in de eis die zij neerleggen voor samenwerking. Feit is dat steeds meer organisaties een aantoonbare veiligheidsbewustzijn eisen.

Helemaal wanneer per 2021 veiligheidsbewustzijn een vereiste wordt voor samenwerking vanuit de ViA afspraak (Veiligheid in Aanbestedingen) uit de GCVB (Governance Code Veiligheid in de Bouw).

Stappenplan

PraKtima voert samen met jouw bedrijf een nulmeting uit: Approved Self Assessment (ASA)
NEN heeft hier een speciale webtool voor ontwikkeld die we hiervoor gebruiken: Dit is een on-line vragenlijst, opgebouwd volgens het certificatieschema van de Veiligheidsladder.

Deze vragenlijst vullen de Veiligheidskundigen van PraKtima samen met jou in. Op basis van de uitkomsten van deze webtool maken een Plan van Aanpak om te komen tot een trede naar eigen keuze: trede 2, 3, 4 of 5.

Bij de Approved Self Assessment kan je een certificerende instelling vragen om een “bewijs” dat het assessment is uitgevoerd. Deze verklaring is 3 jaar geldig. Op dit bewijs zal echter geen indicatie staan van de trede, het is alleen een bewijs dat de zelfevaluatie naar behoren is uitgevoerd.

Het succes van veiligheidsbewustzijn

Onze veiligheidskundigen kunnen je begeleiden bij de Veiligheidsladder. Van Approved Self Assessment tot en met Certificering Safety Culture Ladder Original trede 5!
Wij maken graag een persoonlijke afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op met één van de specialisten van PraKtima.