Hoe werkt de NOW-regeling voor ondernemers?

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Daar is de NOW-regeling voor. Maar hoe werkt dat?

 

Wat zijn de kernpunten van de NOW-regeling?
  • Bij de aanvraag committeer je je als werkgever vooraf aan de verplichting om de werknemer het reguliere salaris door te betalen en géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Hiernaast verwacht je tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling kijkt naar omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

 

Hoe wordt omzetverlies bepaald?

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Sinds kort is ook helder hoe het omzetverlies wordt bepaald.

Als eerste moet je je totale omzet uit 2019 delen door vier. Vervolgens moet deze vergeleken worden met de omzet in de periode maart-april-mei 2020. Deze vergelijking bepaalt het omzetverlies. Ontstaat de omzetdaling later dan maart 2020? Dan mag je de periode één of twee maanden later starten.

Wat als je bedrijf onderdeel uitmaakt van een concern? In dat geval moet de omzetdaling van het hele concern worden aangehouden.

 

Hoe wordt de loonsom bepaald?

Hiervoor worden de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt, waarbij het zogenoemde sociale verzekeringsloon de grondslag is.

Voor alle bedrijven komt hier dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten, waarbij gedacht kan worden aan de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarnaast geldt een maximum loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Een salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Dit betekent dat flexwerkers, maar ook DGA’s die sociaal verzekerd zijn, in deze regeling kunnen worden meegenomen.

 

En nu? Aanvragen, voorschot en uitbetalen

Het UWV heeft het loket vanaf 6 april geopend. De aanvraag kan daarmee per direct worden ingediend.

Aanvragen

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Voor deze aanvraag is het noodzakelijk de verwachte omzetdaling op te geven.

Voorschot

Als UWV positief oordeelt, keert ze een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Uitbetalen

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet je vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

 

Hulp nodig?

Onze HR specialist van PraKtima helpt je graag bij het aanvragen van deze of mogelijke andere regelingen die van toepassing zijn in deze tijd.

Neem nu contact op met maaike.streppel@praktima.nl